Được sự cho phép của
Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM đại diện Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Truyền Thông Chứng Nhân Đức Kitô
xin trân trọng giới thiệu đến Quý vị:

Toàn bộ Kinh Thánh
Cựu Ước
"Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô" Thánh Giê-rô-ni-mô.
Xin bấm vào Sách muốn đọc ở bên tay trái.


Kinh Thánh: Cựu Ước - Tân Ước
Kinh Thánh Trẻ: Truyện Cựu Ước - Truyện Tân Ước