.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

DẪN NHẬP

CHƯƠNG I: SỨ ĐIỆP CỦA POPULORUM PROGRESSIO

CHƯƠNG II: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA

CHƯƠNG III: TÌNH HUYNH ĐỆ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI DÂN SỰ

CHƯƠNG IV: PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC - QUYỀN VÀ BỔN PHẬN MÔI SINH

CHƯƠNG V: SỰ HỢP TÁC CỦA GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI

CHƯƠNG VI: PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC VÀ KỸ THUẬT

KẾT & GHI CHÚ

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE - BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ

Thông điệp gồm 6 chương với 79 số, được chia ra như sau:

Phần mở gồm các số 1-9

1.      chương I gồm các số 10-20: sứ điệp POPULORUM PROGRESSIO

2.      chương II   gồm các số 21-33: Phát triển nhân loại ngày nay

3.      chương III  gồm các số 34-42: Huynh đệ, phát triển kinh tế, xã hội  dân sự

4.      chương IV gồm các số 43-52: Phát triển các dân tộc, quyền lợi và trách nhiệm, môi sinh.

5.      chương V  gồm các số 53- 67: Hợp tác của gia đình nhân loại

6.      chương VI gồm các số 68-77: Phát triển các dân tộc và kỹ thuật

Phần kết: gồm các số 78-79

Đây là Thông điệp thứ III của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

DEUS CARITAS EST         ngày 25.12.2005

SPE  SALVI                         ngày 30.11.2007

CARITAS IN VERITATE      ngày 07.07.2009  

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đóng góp vào các văn kiện Tòa Thánh về các vấn đề xã hội. Chúng ta nhìn lại các văn kiện đó từ thời Đức LEO XIII đến nay:

1.      Đức Giáo Hoàng Lêô XIII  thông điệp RERUM NOVARUM (15.5.1891)

2.      Đức Giáo Hoàng Piô XI thông điệp QUADRAGESIMO ANNO (15.5.1931)

3.      Đức Giáo Hoàng Gioan XII thông điệp MATER ET MAGISTRA (15.5.1961)

4.      Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thông điệp PACEM IN TERRIS (11.4.1963)

5.      Công đồng Vaticanô II: GAUDIUM ET SPES (7.12.1965)

6.      Đức Giáo Hoàng Phaolô VI  thông điệp POPULORUM PROGESSIO ( 26.3.1967)

7.      ĐGH Gioan-Phaolô II  thông điệp LABOREM EXERCENS (14.9.1981)

8.      Gioan-phaolô II thông điệp SOLLICITUDO REI  SOCIALIS (30.12.1987)

9.      Gioan-Phaolô II   thông điệp CENTESIMUS ANNUS (1.5.1991)

10.    Gioan-Phaolô II   thông điệp EVANGELIUM VITAE (25.3.1995)

 

THÔNG ĐIỆP “CARITAS  IN  VERITATE” - BÁC ÁI TRONG CHÂN LÝ

CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ  XVI 

GỬI:

CÁC GIÁM MỤC

CÁC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THÁNH HIẾN

CÁC TÍN HỮU GIÁO DÂN

VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THIỆN CHÍ

VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN TRONG BÁC ÁI VÀ CHÂN LÝTác giả: BENEDICTUS PP. XVI (Bản dịch của: UB Giáo Lý Đức Tin & TT Mục Vụ TGP Saigon)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!