Được phép của LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM
đại diện Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Truyền Thông Chứng Nhân Đức Kitô
trân trọng giới thiệu đến Quý vị toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, những câu chuyện trong Kinh thánh Cựu ước và Tân Ước dành cho các bạn trẻ, Tự điển Kinh Thánh ABC.

   

          

      ********** 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH NĂM 2005
qua Email và trên Internet

"Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô" Thánh Giê-rô-ni-mô.
Chứng Nhân Đức Kitô mang đến cho Bạn đầy đủ Kinh Thánh để học hỏi, tìm kiếm, nghiên cứu.

TRANG CHỦ