Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Chương 1: Hội chứng tự bế

Chương 2: Phát hiện sớm

Chương 3: Can thiệp sớm, ý hướng cơ bản

Chương 4: Những hình thức tự bế trong các hội chứng khác

Chương 5: Mặt chìm của tảng băng sơn

Chương 6: Cách tổ chức của nội tâm

Chương 7: Nội tâm của trẻ em tự bế

Chương 8: HỘI CHỨNG TỰ BẾ trong lối nhìn của PHÂN TÂM HỌC

Chương 9: VAI TRÒ và VỊ TRÍ của XÚC ĐỘNG trong HỘI CHỨNG TỰ BẾ

Chương 10: Ba chứng nhân

Chương 11: Phương pháp TEACCH

Chương 12: Phương pháp ABA - Chuyển hoá hành vi tiêu cực

Kết luận : Bài học về tiếp xúc và trao đổi

Phụ trương : Những bài học cụ thể trong chương trình TEACCH

Bản đánh giá những cấp độ phát triển

Sách tham khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Trẻ Em Tự Bế (Autistic Children) - Phương thức giáo dục và dạy dỗ
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
SÁCH THAM KHẢO

1- BRAZELTON T.B. Échelle de Brazelton    M&H  Paris 2001, 185 p.

2- FAVRE J.P.  –  Psychopédagogie de l’enfant psychotique  –  Masson Paris 1981, 234p.

3.- FERRARI  P.  –  L’autisme infantile  –  Puf  Paris 1999, 128p.

4- GOLSE B.  –  Le développement affectif et intellectuel de l’enfant – Masson Paris 1985, 297p.

5- JOHSON V.M.  –  Learning guide for retarded infants and children  – Syracuse Univ. Press 1975, 195p.

6- LEAR K.  – Help us learn : a self-paced Training Program for ABA  –  85 Brucewood Crescent, Toronto Canada 2004, chap.10-22.

7- LEMAY M.  – L’autisme aujourd’hui – Odile Jacob Paris 2004,407p.

8- MARTI R.  –  Écouter et comprendre les enfants autistes  –  ESF Paris 1988, 142p.

9- NGUYỄN VĂN THÀNH  –  Quan Hệ Mẹ Con   –  Tình Người Lausanne 2000, 288tr.

10- RIBAS D.  – L’Énigme des enfants autistes  – Hachette Paris 2003, 222p.

11- RIBAS D.  –  Controverse sur l’autisme et témoignages  –  Puf Paris 2004, 206p.

12- PEETERS T.  –  L’Autisme : de la compréhension à l’intervention  – Dunod Paris 1966, 229p.

13- ROGÉ B.  –  L’Autisme, comprendre et agir  –  Dunod Paris 2003 212p.

14- SCHOPLER E.  –  Activités d’enseigne-ment pour enfants autistes  – Masson Paris 1993, 247p.

15- SCHOPLER E.  –  Stratégies éducatives de l’autisme  –  Masson Paris 1988, 235p.

16- SCHOPLER E.  –  Profil psycho-éducatif  (PEP-R)  –  De Boeck&Larcier 1994 Bruxelles, 232p.

17- SCHOPLER E.  –  Teaching activities for autistic children  – Un. Park Press Baltimore 1983, 285p.

18- WILLIAMS D.  –  Si on me touche, je n’existe plus  –  Ed R.Laffont 1992, 311p.

19- American Psychiatric Association  – DSM – III – R  – Masson Paris 1989, 624p.

20- National Center for Infants  – Classification diagnostique de 0 à 3 ans  –  M&H Genève 1998, 165p.

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!